Nadcházející události

18. července
18.00, Fara Želešice
25. července
18.00, Fara Želešice
1. srpna
18.00, Fara Želešice
8. srpna
18.00, Fara Želešice
15. srpna
18.00, Fara Želešice
18. srpna
10.45, Želešice
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Současné | 2024 | 2023

Konference CHARIS - dříve Katolická charismatická konference

Koná se jako kaž­dý rok v are­á­lu vý­sta­viš­tě od stře­dy 10.čer­ven­ce do ne­dě­le 14.čer­ven­ce.

Po­řa­da­te­lem je hnu­tí cha­risma­tic­ké ob­no­vy v ka­to­lic­ké církvi.

Pro­gram kon­fe­ren­ce tvo­ří před­náš­ky, ado­ra­ce, bo­ho­služ­by, spo­leč­ná mod­lit­ba a ne­for­mál­ní se­tká­ní.

Klí­čo­vým po­jmem le­toš­ní kon­fe­ren­ce je slo­vo usmí­ře­ní. Za­hra­nič­ním hos­tem le­toš­ní kon­fe­ren­ce bude Mi­lo­na von Habsburg.

Hos­tem le­toš­ní kon­fe­ren­ce bude P. Jo­zef Mi­hok.

Pro­gram v pří­lo­ze.

Miloš Korger
7. července 2024

Sbírka na generální opravu varhan

Vy­brá­no 8 765 Kč
Dal­ší sbír­ka se usku­teč­ní 4.8.2024

Miloš Korger
7. července 2024

FARNÍ ODPOLEDNE k závěru školního roku

Koná se ve čtvr­tek 20. červ­na od 17 ho­din na far­ní za­hra­dě v Že­le­ši­cích.

Pro­gram:

- mše sva­tá na faře
- ob­čer­stve­ní
- Bib­lic­ké rost­li­ny v hrách a tvo­ře­ní
- spo­leč­né po­be­se­do­vá­ní se zpě­vem
 

 Přijď­te, těší se na vás far­ní­ci Že­le­ši­ce

Miloš Korger
11. června 2024

přednáška FRANZ RITTER VON FELBINGER 180 LET 1844 - 1906

Obec Že­le­ši­ce vás všech­ny zve na dal­ší před­náš­ku z his­to­rie naší obce - ten­to­krát o zná­mém ma­lí­ři, vy­ná­lez­ci po­trub­ní poš­ty a že­le­šic­kém pa­tri­o­to­vi, kte­rým byl FRANZ RIT­TER VON FEL­BIN­GER. Před­náš­ka se usku­teč­ní  ve čtvr­tek 13 červ­na po zá­duš­ní mši v kos­te­le v Že­le­ši­cích od 18 ho­din. Bliž­ší in­for­ma­ce viz pří­lo­ha.
 

Miloš Korger
4. června 2024

Mše svatá v neděli 2.června bude v Želešicích začínat mimořádně v 8:30.

.

Miloš Korger
26. května 2024

Svatodušní duchovní obnova s o.Vojtěchem 10.5 (pátek) až 11.5.2024 (sobota).

Far­nost Že­le­ši­ce zve na ve­li­ko­noč­ní du­chov­ní ob­no­vu s ot­cem Voj­tě­chem. Za­čí­ná v pá­tek v 18 30 hod. mší sva­tou na faře s pro­mluvou otce Voj­tě­cha, po mši sva­té po­kra­ču­je pro­mluvou a krát­kou ado­ra­cí. Po­kra­ču­je v so­bo­tu v 8 hod. mší sva­tou s pro­mluvou na faře, pak se zá­vě­reč­nou pro­mluvou a krát­kou ado­ra­cí.

Miloš Korger
8. května 2024

Pouť ke kapličce sv.Peregrina.

Far­nost zve na pouť a spo­leč­né se­tká­ní  far­ní­ků Oře­cho­va, Mo­ra­van, Že­le­šic a Ne­bo­vid. Po­řá­dá far­nost Oře­chov - viz. www.far­nosto­re­chov.cz. Sraz far­ní­ků Že­le­ši­ce je ve 13 30 u ško­ly. Mše je u kap­le v 15 hod. V pří­pa­dě ne­pří­z­ni­vé­ho po­ča­sí bude mše slou­že­na v 15 hod v kos­te­le Všech sva­tých v Oře­cho­vě.

Miloš Korger
25. dubna 2024

Agapé - neformální velikonoční oslava

Milí far­ní­ci, sejdě­me se po so­bot­ní vi­gi­lii na faře a oslav­me spo­leč­ně u pl­né­ho sto­lu to, že Je­žíš nám ot­ví­rá brá­nu do Ži­vo­ta. 

Tereza Holčapková
26. března 2024

Synoda pokračuje!

Se­tká­ní sku­pi­nek - roz­ho­vo­ry a hle­dá­ní cest pro ži­vot v církvi, v naší far­nos­ti. 

Na 9. ho­di­nu na Vel­ký pá­tek jste zvá­ni všich­ni, kte­ří máte zá­jem o ži­vot ve far­nos­ti na faru do Že­le­šic.

Tereza Holčapková
26. března 2024

Diecézní ministrantská pouť - Benediktinský klášter Rajhrad

Koná se 27.dub­na. Sraz ve 13 hod před kos­te­lem sv.Pa­t­ra a Pav­la v Raj­hra­dě. Nut­ná před­cho­zí re­gis­tra­ce. Po­drob­nos­ti v pří­lo­ze.

Miloš Korger
4. března 2024