Bohoslužby

Pravidelné mše svaté ve všech našich farnostech

ad­mi­nis­tro­va­ných P. Ma­rius­zem Sierp­ni­a­kem. Pro­sím sle­duj­te v od­ka­zu ohláš­ky in­for­ma­ce o ak­tu­ál­ních bo­ho­služ­bách.

Želešice
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Neděle10.45
Čtvrtek18.00 v kostele (letní čas)
nebo 17.00 na faře (zimní čas)
Moravany
Kostel sv. Václava
Neděle09.00
Středa18.30
Pátek18.30
Nebovidy
Kostel sv. Kříže
Sobota18.00

Svátost smíření

Želešice

Před kaž­dou mší sva­tou

Moravany a Nebovidy

Půl ho­di­ny před kaž­dou mší sva­tou

Na svá­tost smí­ře­ní se lze do­mlu­vit také in­di­vi­du­ál­ně s ot­cem Ma­rius­zem na tel. čís­le 604 345 370.

Adorace před nejsvětější svátostí

Želešice

Prv­ní čtvr­tek v mě­sí­ci po mši sva­té

Moravany

Prv­ní pá­tek v mě­sí­ci 19.00-19.30 (vede mlá­dež)

Kaž­dou so­bo­tu ve 20.00-21.00
Po­sled­ní so­bo­tu v mě­sí­ci je mís­to ti­ché ado­ra­ce ob­vykle Ve­čer chval od 19.00. Přes­ný ter­mín vždy na­jde­te v ohláš­kách.