Nadcházející události

18. dubna
18.00, Fara Želešice
21. dubna
10.45, Želešice
25. dubna
18.00, Fara Želešice
28. dubna
10.45, Želešice
2. května
18.00, Fara Želešice
9. května
18.00, Fara Želešice
16. května
18.00, Fara Želešice
Kalendář akcí
Všechny události

Bohoslužby

Pravidelné mše svaté ve všech našich farnostech

Pro­sím sle­duj­te v od­ka­zu ohláš­ky in­for­ma­ce o ak­tu­ál­ních bo­ho­služ­bách.

Želešice
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Neděle10.45
Čtvrtek18.00 v kostele (letní čas)
nebo na faře (zimní čas)
Moravany
Kostel sv. Václava
Neděle09.00
Středa18.30
Pátek18.30
Nebovidy
Kostel sv. Kříže
Sobota18.00

Svátost smíření

Želešice

Před kaž­dou mší sva­tou

Moravany a Nebovidy

Půl ho­di­ny před kaž­dou mší sva­tou

Na svá­tost smí­ře­ní se lze do­mlu­vit také in­di­vi­du­ál­ně s ot­cem Voj­tě­chem na tel. čís­le 721 933 622.

Adorace před nejsvětější svátostí

Želešice

Prv­ní čtvr­tek v mě­sí­ci po mši sva­té

Moravany

Prv­ní pá­tek v mě­sí­ci 19.00-19.30

Kaž­dou so­bo­tu ve 20.00-21.00
Po­sled­ní so­bo­tu v mě­sí­ci je mís­to ti­ché ado­ra­ce ob­vykle Ve­čer chval od 19.00. Přes­ný ter­mín vždy na­jde­te v ohláš­kách.