Nadcházející události

30. listopadu
18.00, Fara Želešice
30. listopadu
18.00, Komunita Blahoslavenství Střelice
1. prosince
12.00, Komunita Blahoslavenství Střelice
2. prosince
7.30, Komunita Blahoslavenství Střelice
3. prosince
10.30, Komunita Blahoslavenství Střelice
5. prosince
16.45, Fara Želešice
7. prosince
18.00, Fara Želešice
Kalendář akcí
Všechny události

Bohoslužby

Pravidelné mše svaté ve všech našich farnostech

ad­mi­nis­tro­va­ných P. Voj­tě­chem Librou. Pro­sím sle­duj­te v od­ka­zu ohláš­ky in­for­ma­ce o ak­tu­ál­ních bo­ho­služ­bách.

Želešice
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Neděle10.45
Čtvrtek18.00 v kostele (letní čas)
nebo 17.00 na faře (zimní čas)
Moravany
Kostel sv. Václava
Neděle09.00
Středa18.30
Pátek18.30
Nebovidy
Kostel sv. Kříže
Sobota18.00

Svátost smíření

Želešice

Před kaž­dou mší sva­tou

Moravany a Nebovidy

Půl ho­di­ny před kaž­dou mší sva­tou

Na svá­tost smí­ře­ní se lze do­mlu­vit také in­di­vi­du­ál­ně s ot­cem Voj­tě­chem na tel. čís­le 721 933 622.

Adorace před nejsvětější svátostí

Želešice

Prv­ní čtvr­tek v mě­sí­ci po mši sva­té

Moravany

Prv­ní pá­tek v mě­sí­ci 19.00-19.30 (vede mlá­dež)

Kaž­dou so­bo­tu ve 20.00-21.00
Po­sled­ní so­bo­tu v mě­sí­ci je mís­to ti­ché ado­ra­ce ob­vykle Ve­čer chval od 19.00. Přes­ný ter­mín vždy na­jde­te v ohláš­kách.