Nedělní ohlášky

28. května4. června 2023

Slavnost Seslání Ducha Svatého, 28.5.2023 – Želešice

  • Dnes 28. 5. pro­ží­vá­me Slav­nost Se­slá­ní Du­cha Sva­té­ho a kon­čí ve­li­ko­noč­ní doba.
  • Zí­t­ra 29. 5. bude pa­mát­ka Pan­ny Ma­rie, Mat­ky církve. 
  • V úte­rý 30. 5. pa­mát­ka sv. Zdi­sla­vy. 
  • Ve stře­du 31. 5. Svá­tek Na­vští­ve­ní Pan­ny Ma­rie.
  • Ve čtvr­tek 1. 6. Svá­tek Je­ží­še Kris­ta, nej­vyš­ší­ho a věč­né­ho kně­ze. 
  • V so­bo­tu 3. 6. pa­mát­ka sv. Kar­la Lwan­gy a dru­hů.
  • V ne­dě­li za tý­den 4. 6. bude Slav­nost Nej­svě­těj­ší Tro­jí­ce. 

- Ten­to pá­tek 2. 6. od 17:30 jste všich­ni zvá­ni na Noc kos­te­lů do Mo­ra­van. Pro­gram je bo­ha­tý, za­hr­nu­je např. vy­stou­pe­ní dětí ze ško­ly a škol­ky, di­va­dlo, hu­deb­ní pásmo, vý­sta­vu fo­to­gra­fií, ven­kov­ní hru po děti, ochut­náv­ku meš­ních vín a dal­ší. Pla­kát­ky a bro­žu­ry jsou v kos­te­le. Noc kos­te­lů je ote­vře­ná pro kaž­dé­ho, kdo chce na­hléd­nout, co se vlast­ně za zdmi kos­te­la děje, mů­že­te tedy po­zvat hlav­ně ty, kdo do kos­te­la běž­ně ne­cho­dí.

- V ne­dě­li 11. 6. za dva týd­ny se bude ko­nat v mo­ra­van­ské far­nos­ti prv­ní sva­té při­jí­má­ní osmi děti, jed­no bude i ze Že­le­šic. Bude změ­na pro­gra­mu bo­ho­slu­žeb. Mše sv. v Že­le­ši­cích bude už v 9:00, v Mo­ra­va­nech v 10:30. 

Zve­me všech­ny muže na dal­ší spo­leč­nou pěší pouť, ten­to­krát k Panně Ma­rii Sed­mi­bo­lest­né do Šaští­na na Slo­ven­sku. Je to skvě­lá pří­le­ži­tost pro­žít Boží blíz­kost v bra­tr­ském spo­le­čen­ství. Pouť za­čí­ná ve stře­du 21. 6. v 9:00 mší sva­tou v Mo­ra­va­nech. Do Šaští­na by měli muži do­ra­zit v so­bo­tu 24. 6.2023. Více in­for­ma­cí a při­hla­šo­vá­ní u Ji­ří­ho Šímy.

- Od 1. 8. 2023 bude P. Ma­riusz Sierp­ni­ak pře­lo­žen do far­nos­ti Ji­mra­mov a bude mít na sta­ros­ti ješ­tě dvě dal­ší far­nos­ti Sul­ko­vec a Da­le­čín. V Mo­ra­va­nech, Že­le­ši­cích a Ne­bo­vi­dech ho vy­stří­dá P. Voj­těch Lib­ra, kte­rý do­sud pů­so­bil jako kap­lan v Mo­rav­ských Bu­dě­jo­vi­cích.                                                                                                              

- Far­nost ve Slav­ko­vě vás zve na Noc kos­te­lů s před­sta­ve­ním za­nik­lé­ho kos­te­la sv. Ja­ku­ba v zá­mec­kém par­ku v pá­tek 2. 6., 16:00-22:30. Mši sva­tou k 700. vý­ro­čí far­nos­ti bude slou­žit apoš­tolský nun­cius v ne­dě­li 4. 6. v 10:30 v zá­mec­kém par­ku. Bo­ho­služ­ba bude v pří­mém pře­no­su TV Noe.

Příští ne­dě­li 4. červ­na bude zno­vu sbír­ka na nové ozvu­če­ní kos­te­la. Zbý­vá uhra­dit 65 ti­síc ko­run.