Nedělní ohlášky

24. září1. října 2023

Ohlášky 25. neděle v mezidobí

24. 9. ne­dě­le25. ne­dě­le v me­zi­do­bí 
25. 9. pon­dě­lí  
26. 9. úte­rý  
27. 9. stře­daPa­mát­ka sv. Vin­cen­ce z Pau­ly, kně­ze 
28. 9. čtvr­tekSvá­tek sv. Vác­la­va, mu­čed­ní­ka, hlav­ní pa­t­ron čes­ké­ho ná­ro­daMše sv. MO­RA­VA­NY 10:00
29. 9. pá­tekSvá­tek sv. Mi­cha­e­la, Gab­rie­la a Ra­fa­e­la, ar­chan­dě­lů 
30. 9. so­bo­taPa­mát­ka sv. Je­ro­ný­ma, kně­ze a uči­te­le církve 
1. 10. ne­dě­le26. ne­dě­le v me­zi­do­bíMše sv. 10,45

 

  • Na webu far­nos­ti na­jde­te po­drob­nos­ti k pou­ti do Pa­do­vy a San Gi­o­vanni Ro­ton­da. Při­hla­šo­vá­ní trvá do 1. 10.
  • „Čas pro nás dva“, tak se jme­nu­je se­tká­ní s me­di­á­to­rem Ja­nem Za­jíč­kem, kte­ré se bude ko­nat 22. 10. v 16.00 ve Šla­pa­ni­cích u Brna. Jan Za­jí­ček je pá­ro­vý a ro­dinný kon­zul­tant, kte­rý se vě­nu­je man­žel­ským a part­ner­ským vzta­hům. Po­zván­ku na­jde­te na webu. Cena 100 Kč.
  • Dal­ší po­zván­ku na te­o­lo­gic­ké ve­če­ry, před­náš­ky z fi­lo­so­fic­ko-te­o­lo­gic­ké ob­las­ti na­jde­te tam­též, v rub­ri­ce Ak­tu­ál­ně.
  • V naší far­nos­ti pro­běh­nou hned dvo­je vol­by, do pas­to­rač­ní i eko­no­mic­ké rady far­nos­ti, 8. 10. po ne­děl­ní bo­ho­služ­bě.
  • Prv­ní pří­pra­va na biř­mo­vá­ní pro­běh­ne 1. 10. v 17:00 na faře v Mo­ra­va­nech v 17:00. Poté 13. - 15. 10. bu­dou mít biř­mo­van­ci spo­leč­ný ví­kend u Kos­tel­ní­ho Vy­dří.

Mše sv. na slav­nost sv. Vác­la­va bude v 10:00 Mo­ra­va­nech, při ní po­dě­ku­je­me Bohu za le­toš­ní úro­du. Po skon­če­ní mše sv. jste zvá­ni na mo­ra­van­skou far­ní za­hra­du na se­tká­ní a po­hoš­tě­ní.