Nadcházející události

18. dubna
18.00, Fara Želešice
21. dubna
10.45, Želešice
25. dubna
18.00, Fara Želešice
28. dubna
10.45, Želešice
2. května
18.00, Fara Želešice
9. května
18.00, Fara Želešice
16. května
18.00, Fara Želešice
Kalendář akcí
Všechny události

Nedělní ohlášky

14.21. dubna 2024

Ohlášky o 3. neděli velikonoční

Ne 

14.4.

3. ne­dě­le ve­li­ko­noč­níMše sv. 10:45

Po

15.4.

  

Út

16.4.

  

St

17.4.

  

Čt

18.4.

 Mše sv. 18:00

19.4.

 

 

 

So

20.4.

  

Ne

21.4.

4. ne­dě­le ve­li­ko­noč­níMše sv. 10:45

 

 

  • Na Fond PULS musí naše far­nost od­vést 21 072 Kč. Za kaž­dou do­spě­lou oso­bu ve far­nos­ti je to 40 Kč za mě­síc. Naše far­nost má ak­tu­ál­ně pou­ze 6 re­gis­tro­va­ných do­ná­to­rů, což pod­le po­sled­ní­ho sčí­tá­ní dělá 14% naší far­nos­ti. Cí­lem pro­jek­tu PULS je za­po­jit vel­ké množ­ství far­ní­ků, kte­ří by pra­vi­del­ně při­spí­va­li tře­ba i ma­lou část­ku kaž­dý mě­síc. Od za­čát­ku dub­na je nyní mož­nost zís­kat bo­nus 1000 Kč za kaž­dou no­vou re­gis­tra­ci. Z fon­du PULS se hra­dí pla­ty kně­ží. Dě­ku­je­me všem, kte­ří pod­po­ru­je­te naši far­nost fi­nanč­ní­mi dary, ať skr­ze ten­to fond nebo pra­vi­del­ně v ne­děl­ních sbír­kách. 
  • Příští ví­kend čeká naše biř­mo­van­ce po­byt v Oso­vé Bi­týš­ce.