Farní aktivity

Modlitby matek

Mod­lit­by ma­tek jsou da­rem Vše­mo­hou­cí­ho Boha křes­ťan­ským matkám této doby, aby moh­ly pro­ží­vat svo­je ma­teř­ství v nové ra­dos­ti a na­dě­ji.

Sna­ží­me se po­ro­zu­mět tomu, co chce Pán kaž­dé z nás osob­ně říct. Vzá­jem­ně si ne­ra­dí­me, ale všech­ny pro­blémy vklá­dá­me do mod­lit­by. O dů­věr­nos­tech, kte­ré před­ne­sou mat­ky při mod­lit­bě, ne­mlu­ví­me ni­kde mimo sku­pin­ku. Bu­du­je­me tak vzá­jem­nou dů­vě­ru. Učí­me se také mi­lo­sr­den­ství vůči bliž­ní­mu tak, že se vzá­jem­ně ne­kri­ti­zu­je­me a ne­hod­no­tí­me. Toto jsou zá­klad­ní zá­sa­dy, kte­ré se sna­ží­me do­dr­žo­vat.

Když jed­na mat­ka pře­dá­vá své děti do Je­ží­šo­vých ru­kou, ostat­ní ji v ti­chu pod­po­ru­jí mod­lit­bou. Skr­ze tyto mod­lit­by za­ží­va­jí mat­ky hlu­bo­ký klid a po­žeh­ná­ní, pro­to­že se osob­ně se­tká­va­jí s Je­ží­šem a také pro­to, že cítí pod­po­ru ostat­ních ma­tek. Mod­lí­me se mod­lit­by z naší mod­li­teb­ní bro­žur­ky. Jsou vy­já­d­ře­ny pros­tý­mi slo­vy, kte­rý­mi ma­teř­ské srd­ce pro­mlou­vá k Otci. Mů­že­me při­dat i spon­tánní mod­lit­by.

Se­tká­vá­me se jed­nou za dva týd­ny vždy ve stře­du v 19 ho­din na faře.

Kontakt

604 924 152