Nadcházející události

30. listopadu
18.00, Fara Želešice
30. listopadu
18.00, Komunita Blahoslavenství Střelice
1. prosince
12.00, Komunita Blahoslavenství Střelice
2. prosince
7.30, Komunita Blahoslavenství Střelice
3. prosince
10.30, Komunita Blahoslavenství Střelice
5. prosince
16.45, Fara Želešice
7. prosince
18.00, Fara Želešice
Kalendář akcí
Všechny události

Farní aktivity

Modlitby matek

Mod­lit­by ma­tek jsou da­rem Vše­mo­hou­cí­ho Boha křes­ťan­ským matkám této doby, aby moh­ly pro­ží­vat svo­je ma­teř­ství v nové ra­dos­ti a na­dě­ji.

Sna­ží­me se po­ro­zu­mět tomu, co chce Pán kaž­dé z nás osob­ně říct. Vzá­jem­ně si ne­ra­dí­me, ale všech­ny pro­blémy vklá­dá­me do mod­lit­by. O dů­věr­nos­tech, kte­ré před­ne­sou mat­ky při mod­lit­bě, ne­mlu­ví­me ni­kde mimo sku­pin­ku. Bu­du­je­me tak vzá­jem­nou dů­vě­ru. Učí­me se také mi­lo­sr­den­ství vůči bliž­ní­mu tak, že se vzá­jem­ně ne­kri­ti­zu­je­me a ne­hod­no­tí­me. Toto jsou zá­klad­ní zá­sa­dy, kte­ré se sna­ží­me do­dr­žo­vat.

Když jed­na mat­ka pře­dá­vá své děti do Je­ží­šo­vých ru­kou, ostat­ní ji v ti­chu pod­po­ru­jí mod­lit­bou. Skr­ze tyto mod­lit­by za­ží­va­jí mat­ky hlu­bo­ký klid a po­žeh­ná­ní, pro­to­že se osob­ně se­tká­va­jí s Je­ží­šem a také pro­to, že cítí pod­po­ru ostat­ních ma­tek. Mod­lí­me se mod­lit­by z naší mod­li­teb­ní bro­žur­ky. Jsou vy­já­d­ře­ny pros­tý­mi slo­vy, kte­rý­mi ma­teř­ské srd­ce pro­mlou­vá k Otci. Mů­že­me při­dat i spon­tánní mod­lit­by.

Se­tká­vá­me se jed­nou za dva týd­ny vždy ve stře­du v 19 ho­din na faře.

Kontakt

604 924 152