Rozlučka s otcem Mariuszem

Pro ne­o­fi­ci­ál­ní roz­lou­če­ní nás far­ní­ků s pa­nem fa­rá­řem Ma­rius­zem Sierp­ni­kem, kte­rý pře­chá­zí k 1. 8. 2023 do jiné far­nos­ti, se na­bí­zí far­ní ve­čer ve čtvr­tek 29. 6. 2023. Bude se ko­nat na že­le­šic­ké faře a far­ní za­hra­dě, a to od 18 ho­din, kdy za­čne mše sva­tá. Po­kra­čo­vat bu­de­me spo­leč­ným po­hoš­tě­ním, po­ví­dá­ním, zpí­vá­ním, hra­ním her - jak bude kdo mít chuť. Ofi­ci­ál­ně se pak roz­lou­čí­me při po­sled­ní ne­děl­ní mši sva­té, kte­rou bude u nás Ma­riusz Sierp­ni­ak slou­žit.

Tereza Holčapková
31. května 2023

Sbírka na nové ozvučení kostela

In­sta­la­ce no­vé­ho ozvu­če­ní v že­le­šic­kém kos­te­le byla do­kon­če­na v dub­nu 2023. Po le­tech se tak mů­že­me tě­šit z mi­mo­řád­né zvu­ko­vé kva­li­ty a sro­zu­mi­tel­nos­ti  mlu­ve­né­ho slo­va.

K uhra­ze­ní no­vé­ho ozvu­če­ní je tře­ba shro­máž­dit 100.000 Kč

Ak­tu­ál­ní výše při­ja­tých darů ke 21. 5. 2023: 35 000 Kč

Při­spět na nové ozvu­če­ní je mož­né ná­sle­du­jí­cí­mi způ­so­by:

  • ban­kov­ním pře­vo­dem na účet č. 4926559359/0800, va­ri­a­bil­ní sym­bol 43212023, do zprá­vy pro pří­jem­ce uvést “dar”
  • osob­ním pře­dá­ním fi­nanč­ní­ho daru fa­rá­ři
  • při úče­lo­vé sbír­ce na ne­děl­ní mši sva­té – ter­mí­ny: 7. květ­na, 4. červ­na, 2. čer­ven­ce 2023

Po­drob­nos­ti viz pří­lo­hu.

Josef Rýpar
19. dubna 2023

Nový web farnosti

Od 2. 3. 2023 je do­stup­ný nový web far­nos­ti. Vě­ří­me, že se bude lí­bit. V pří­pa­dě do­ta­zů / při­po­mí­nek nás pro­sím kon­tak­tuj­te. Dě­ku­je­me.

Štěpán Langášek
24. února 2023
Všechny aktuality