Teologické večery - přednášky (viz příloha) - Biskupství brněnské od 17 do 20 hod

viz pří­lo­ha.

Miloš Korger
24. září 2023

Brigáda pro muže - řezání dřeva v Komunitě Blahoslavenství Střelice.

Pro­běh­ne 6. a 7. říj­na. Po­drob­nos­ti v pří­lo­ze.

Miloš Korger
14. září 2023

Pouť do Padovy a San Giovanni Rotonda 22. 10. - 28. 10. 2023

Při­jmě­te po­zvá­ní na pouť do San Gi­o­vanni Ro­ton­da, kde se na­chá­zí hrob a ostat­ky sv. otce Pia. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te v pří­lo­ze níže a na strán­kách far­nos­ti Ji­mra­mov.

Kon­takt P. Ma­riusz - sierp­ni­ak@cen­t­rum.cz, mob. +420 604 345 370
 

Miloš Korger
11. září 2023

JE VYBRÁNO!!! Sbírka na nové ozvučení kostela - aktuální stav 100 000,-Kč !!!!

In­sta­la­ce no­vé­ho ozvu­če­ní v že­le­šic­kém kos­te­le byla do­kon­če­na v dub­nu 2023. Po le­tech se tak mů­že­me tě­šit z mi­mo­řád­né zvu­ko­vé kva­li­ty a sro­zu­mi­tel­nos­ti  mlu­ve­né­ho slo­va.

K uhra­ze­ní no­vé­ho ozvu­če­ní je tře­ba shro­máž­dit 100.000 Kč

Ak­tu­ál­ní výše při­ja­tých darů ke 13.9 2023 je 100 000 Kč.

Dě­ku­je­me všem dár­cům za po­skyt­nu­té dary.

Josef Rýpar
19. dubna 2023

Nový web farnosti

Od 2. 3. 2023 je do­stup­ný nový web far­nos­ti. Vě­ří­me, že se bude lí­bit. V pří­pa­dě do­ta­zů / při­po­mí­nek nás pro­sím kon­tak­tuj­te. Dě­ku­je­me.

Štěpán Langášek
24. února 2023
Všechny aktuality