Aktuálně

Bohoslužby o Velikonocích 6.4 až 10.4.2023

 Mo­ra­va­nyŽe­le­ši­ceNe­bo­vi­dy
Ze­le­ný čtvr­tek 6.4.

 

             19:00

 

 

17:30

 

-

Vel­ký pá­tek 7.4.

(Sbír­ka na Boží hrob, za­čá­tek no­vé­ny k Bo­ží­mu mi­lo­sr­den­ství)

   15:00 kří­žo­vá ces­ta

15:45 Ob­řa­dy    Umu­če­ní Páně

 14:30 kří­žo­vá ces­ta

17:30 Ob­řa­dy  Umu­če­ní Páně

 

-

Ve­li­ko­noč­ní vi­gi­lie 8.4.

 

20:30

 

18:00

-

 

Hod Boží ve­li­ko­noč­ní 9.4.

 

9:00

 

10:45

 

18:00

Ve­li­ko­noč­ní pon­dě­lí 10.4.

 

9:00

 

10:45

 

-

Bo­ho­služ­by o Ve­li­ko­no­cích  6.4. – 10.4.2023

 

 

 

- Ve­li­ko­noč­ní zpo­věď s kně­zem z jiné far­nos­ti pro­běh­ne v Mo­ra­va­nech na Květ­nou ne­dě­li 2.4. od 14:00 – 15:00. Bude zpo­ví­dat fa­rář z Mod­řic, Zde­něk Drštka. 

- Otec Ma­riusz zpo­ví­dá před kaž­dou mši sva­tou a bě­hem so­bot­ní ado­ra­ce v Mo­ra­va­nech od 20:30 do 21:00 (po­kud není ve­čer chvál, kte­rý se ob­vykle koná v tře­tí so­bo­tu v mě­sí­ci).                                             

- Do­da­teč­ně o. Ma­riusz bude zpo­ví­dat ve Sva­tém týd­nu ve stře­du 5.4. před mši sva­tou od 18:00 – 18:25 a po bo­ho­služ­bě cca od 19:00 do 19:30, pří­pad­ně déle pod­le po­tře­by. 

- V Že­le­ši­cích o. Ma­riusz zpo­ví­dá před kaž­dou mši sv. a do­da­teč­ně lze po­řá­dat o zpo­věď v ne­dě­li po mši. 

 

 

Kon­takt: P. Ma­riusz J. Sierp­ni­ak,                                                   by­tem na faře v Mo­ra­va­nech, Vnitř­ní 13, tel.: 604 345 370. 

Nový web farnosti

Od 2. 3. 2023 je do­stup­ný nový web far­nos­ti. Vě­ří­me, že se bude lí­bit. V pří­pa­dě do­ta­zů / při­po­mí­nek nás pro­sím kon­tak­tuj­te. Dě­ku­je­me.