Nadcházející události

18. dubna
18.00, Fara Želešice
21. dubna
10.45, Želešice
25. dubna
18.00, Fara Želešice
28. dubna
10.45, Želešice
2. května
18.00, Fara Želešice
9. května
18.00, Fara Želešice
16. května
18.00, Fara Želešice
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Současné | 2024 | 2023

FARNOST ŽELEŠICE ZVE NA RORÁTY

Usku­teč­ní se v so­bo­tu 16.pro­sin­ce v 6:30 v kos­te­le v Že­le­ši­cích. Všich­ni jsou zvá­ni i na na ná­sle­du­jí­cí malé po­hoš­tě­ní na faře. Zve­me všech­ny že­le­šic­ké ob­ča­ny i dal­ší pří­z­niv­ce z blíz­ké­ho i da­le­ké­ho oko­lí.

Miloš Korger
10. prosince 2023

MODLITBA ZA MÍR - Medjugorský duchovní večer s Marys Meals

od 15 30 hod, kos­tel mi­no­ri­tů, Mi­no­rit­ská 1, Brno. Po­drob­nos­ti - viz.pří­lo­ha

Miloš Korger
26. listopadu 2023

VSTUP DO SLAVNOSTI KRISTA KRÁLE 25.11.2023

Ko­mu­ni­ta Bla­ho­sla­ven­ství ve Stře­li­cích u Brna zve na spo­leč­ný so­bot­ní od­po­led­ní pro­gram - viz pří­lo­ha.

Miloš Korger
21. listopadu 2023

Procházka historií Želešic

se koná ve stře­du 15.11. od 17 hod v sále Vik­tor­ky. Bliž­ší in­for­ma­ce na strán­kách obce, příp. v pří­lo­ze.

Miloš Korger
1. listopadu 2023

Oblastní setkání CHO v Brně se koná 4.listopadu na Grohové č.14/16

Tě­šit se mů­že­te na mod­lit­bu chval, ka­te­che­zi (Pa­vel Šen­ky­řík) a svě­dec­tví, mši sva­tou a sku­pin­ky -  blíž­ší in­for­ma­ce viz.htt­ps://www.cho.cz/uda­los­ti/ob­last­ni-setka­ni-cho-brno
pří­chod a re­gis­tra­ce od 8 45 do 9 30

PRO­GRAM - viz. pří­lo­ha

do­ta­zy na cho-brno@se­znam.cz.

Miloš Korger
29. října 2023

Teologické večery - přednášky (viz příloha) - Biskupství brněnské od 17 do 20 hod

viz pří­lo­ha.

Miloš Korger
24. září 2023

Brigáda pro muže - řezání dřeva v Komunitě Blahoslavenství Střelice.

Pro­běh­ne 6. a 7. říj­na. Po­drob­nos­ti v pří­lo­ze.

Miloš Korger
14. září 2023

Výuka náboženství

Za­čne ve čtvr­tek, 21.9. Vý­u­ka bude pro­bí­hat ve ško­le vždy od 15:10 do 15:55 a bude spo­leč­ná pro 4. až 6. tří­du.

Miloš Korger
13. září 2023

Dobrovolník v pastorační péči

Pro­bí­há pří­jem při­hlá­šek na kurz ur­če­ný li­dem, kte­ří mají zá­jem po­má­hat v du­chov­ní péči o sta­ré a ne­moc­né. Kurz za­čí­ná 14.10 v 8 hod. Bliž­ší in­for­ma­ce pro zá­jem­ce jsou v pří­lo­ze.

Miloš Korger
12. září 2023

Pouť do Padovy a San Giovanni Rotonda 22. 10. - 28. 10. 2023

Při­jmě­te po­zvá­ní na pouť do San Gi­o­vanni Ro­ton­da, kde se na­chá­zí hrob a ostat­ky sv. otce Pia. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te v pří­lo­ze níže a na strán­kách far­nos­ti Ji­mra­mov.

Kon­takt P. Ma­riusz - sierp­ni­ak@cen­t­rum.cz, mob. +420 604 345 370
 

Miloš Korger
11. září 2023

Poděkování

Dě­ku­je­me za roz­kvet­lý kos­tel

Tereza Holčapková
18. srpna 2023

Sbírka na nové ozvučení kostela 6.8.2023

Při mši sva­té v ne­dě­li 6.8.2023 pro­běh­la dal­ší sbír­ka na nové ozvu­če­ní kos­te­la. Vy­bra­lo se 4220,-Kč. Ak­tu­ál­ní výši vy­bra­né část­ky ozná­mí otec Ma­riusz v nej­bliž­ší době.

Miloš Korger
4. srpna 2023

Žehnání květin a darů přírody

Zve­me Vás do Že­le­šic na 13. srp­na na slav­nost­ní mši sva­tou v 10.45 h. V ten­to den bude kos­tel tra­dič­ně vy­zdo­ben kvě­ti­na­mi a dary pří­ro­dy, od­po­led­ne bude ote­vřen, aby bylo mož­né si aranž­má pro­hléd­nout. K ve­če­ru pak bu­de­me be­se­do­vat s paní Ka­mi­lou Hlad­kou o její li­te­rár­ní činnos­ti - v 17. 30 h v kos­te­le. Po ukon­če­ní be­se­dy uza­vře­me den mod­lit­bou ze zpěvy.

Tereza Holčapková
1. srpna 2023

Poslední mše svatá s otcem Mariuszem.

Příští ne­dě­li 30.7 bude v Že­le­ši­cích na­po­sle­dy slou­žit mši sv. otec Ma­riusz.

Miloš Korger
23. července 2023

Sbírka na nové ozvučení kostela

Při mši sva­té 4.6.2023 pro­běh­la sbír­ka na nové ozvu­če­ní kos­te­la. Vy­bra­la se část­ka 11 000,-Kč. Ak­tu­ál­ní vy­bra­ná část­ka je 46 ti­síc ko­run. Zbý­vá vy­brat 54 ti­síc ko­run. Dě­ku­je­me všem dár­cům.

Miloš Korger
3. června 2023

Rozlučka s otcem Mariuszem

Pro ne­o­fi­ci­ál­ní roz­lou­če­ní nás far­ní­ků s pa­nem fa­rá­řem Ma­rius­zem Sierp­ni­kem, kte­rý pře­chá­zí k 1. 8. 2023 do jiné far­nos­ti, se na­bí­zí far­ní ve­čer ve čtvr­tek 29. 6. 2023. Bude se ko­nat na že­le­šic­ké faře a far­ní za­hra­dě, a to od 18 ho­din, kdy za­čne mše sva­tá. Po­kra­čo­vat bu­de­me spo­leč­ným po­hoš­tě­ním, po­ví­dá­ním, zpí­vá­ním, hra­ním her - jak bude kdo mít chuť. Ofi­ci­ál­ně se pak roz­lou­čí­me při po­sled­ní ne­děl­ní mši sva­té, kte­rou bude u nás Ma­riusz Sierp­ni­ak slou­žit.

Tereza Holčapková
31. května 2023

SBÍRKA NA OZVUČENÍ KOSTELA

Dneš­ní sbír­ka je ur­če­na na uhra­ze­ní no­vé­ho ozvu­če­ní kos­te­la.

Miloš Korger
7. května 2023

Poutní mše svatá ke sv.Peregrinu

Dnes 1.5.2023 v 16 hod se koná pout­ní mše sva­tá ke sv.Pe­re­gri­nu 

Miloš Korger
1. května 2023

Setkání žen

Pod­le přá­ní sy­nod­ní­ho krouž­ku star­ších žen far­nos­ti se ko­neč­ně schy­lu­je k je­jich dal­ší­mu se­tká­ní s mod­lit­bou a po­ví­dá­ním. Usku­teč­ní se v ne­dě­li 7. květ­na od 16 h na faře v Že­le­ši­cích. Po mod­lit­bě bychom se pod­le po­ča­sí a zájmu vy­da­ly na krát­kou pro­cház­ku a pak se vrá­ti­ly na faru.  Jste zvá­ny všech­ny ženy-se­ni­or­ky far­nos­ti!

Tereza Holčapková
28. dubna 2023

JE VYBRÁNO!!! Sbírka na nové ozvučení kostela - aktuální stav 100 000,-Kč !!!!

In­sta­la­ce no­vé­ho ozvu­če­ní v že­le­šic­kém kos­te­le byla do­kon­če­na v dub­nu 2023. Po le­tech se tak mů­že­me tě­šit z mi­mo­řád­né zvu­ko­vé kva­li­ty a sro­zu­mi­tel­nos­ti  mlu­ve­né­ho slo­va.

K uhra­ze­ní no­vé­ho ozvu­če­ní je tře­ba shro­máž­dit 100.000 Kč

Ak­tu­ál­ní výše při­ja­tých darů ke 13.9 2023 je 100 000 Kč.

Dě­ku­je­me všem dár­cům za po­skyt­nu­té dary.

Josef Rýpar
19. dubna 2023

Fotografie - Zelený čtvrtek

Fo­to­gra­fie po­ří­ze­né bě­hem ob­řa­dů Ze­le­né­ho čtvrt­ku na­lez­ne­te ZDE.

Štěpán Langášek
10. dubna 2023

Bohoslužby o Velikonocích 6.4 až 10.4.2023

 Mo­ra­va­nyŽe­le­ši­ceNe­bo­vi­dy
Ze­le­ný čtvr­tek 6.4.

 

             19:00

 

 

17:30

 

-

Vel­ký pá­tek 7.4.

(Sbír­ka na Boží hrob, za­čá­tek no­vé­ny k Bo­ží­mu mi­lo­sr­den­ství)

   15:00 kří­žo­vá ces­ta

15:45 Ob­řa­dy    Umu­če­ní Páně

 14:30 kří­žo­vá ces­ta

17:30 Ob­řa­dy  Umu­če­ní Páně

 

-

Ve­li­ko­noč­ní vi­gi­lie 8.4.

 

20:30

 

18:00

-

 

Hod Boží ve­li­ko­noč­ní 9.4.

 

9:00

 

10:45

 

18:00

Ve­li­ko­noč­ní pon­dě­lí 10.4.

 

9:00

 

10:45

 

-

Bo­ho­služ­by o Ve­li­ko­no­cích  6.4. – 10.4.2023

 

 

 

- Ve­li­ko­noč­ní zpo­věď s kně­zem z jiné far­nos­ti pro­běh­ne v Mo­ra­va­nech na Květ­nou ne­dě­li 2.4. od 14:00 – 15:00. Bude zpo­ví­dat fa­rář z Mod­řic, Zde­něk Drštka. 

- Otec Ma­riusz zpo­ví­dá před kaž­dou mši sva­tou a bě­hem so­bot­ní ado­ra­ce v Mo­ra­va­nech od 20:30 do 21:00 (po­kud není ve­čer chvál, kte­rý se ob­vykle koná v tře­tí so­bo­tu v mě­sí­ci).                                             

- Do­da­teč­ně o. Ma­riusz bude zpo­ví­dat ve Sva­tém týd­nu ve stře­du 5.4. před mši sva­tou od 18:00 – 18:25 a po bo­ho­služ­bě cca od 19:00 do 19:30, pří­pad­ně déle pod­le po­tře­by. 

- V Že­le­ši­cích o. Ma­riusz zpo­ví­dá před kaž­dou mši sv. a do­da­teč­ně lze po­řá­dat o zpo­věď v ne­dě­li po mši. 

 

 

Kon­takt: P. Ma­riusz J. Sierp­ni­ak,                                                   by­tem na faře v Mo­ra­va­nech, Vnitř­ní 13, tel.: 604 345 370. 

Miloš Korger
16. března 2023

Nový web farnosti

Od 2. 3. 2023 je do­stup­ný nový web far­nos­ti. Vě­ří­me, že se bude lí­bit. V pří­pa­dě do­ta­zů / při­po­mí­nek nás pro­sím kon­tak­tuj­te. Dě­ku­je­me.

Štěpán Langášek
24. února 2023

Křížové cesty v postní době v Želešicích začínají v 10 15 hod

NA VEL­KÝ PÁ­TEK – kří­žo­vá ces­ta bude v 14:30, ve­dou ro­di­ny s dět­mi.

Štěpán Langášek
24. února 2023